اهداف و چشم انداز

مقالات این مجله می تواند در قالب مطالعات کمی، کیفی، مروری، انتقادی، مطالعه موردی-کاربردی باشد.

 محورهای موضوعی  فصلنامه  دانش کارآفرینی

مباحث نظری

 • انتشار یافته‌های حاصل از پژوهش­های انجام شده در حوزه‌های مرتبط با کارآفرینی و کسب وکار به منظور
  توسعه نظریه­های فعلی و ساخت نظریه­های جدید.
 • اشاعه و گسترش دانش­ کارآفرینی مدیریت با نشر پژوهش­های نوین و فرآهم آوردن زمینه تبادل آرا در مسائل وابسته به آن
 • کمک به تحلیل علمی مسائل مرتبط با کارآفرینی و کسب و کار مدیریت و ارائه راهکارهای عملی برای آنها.
 • تبیین اصول و راهبردهای مدیریت نوین با تأمل بر کلیدواژه های کارآفرینی و کسب وکار مدیریت

مباحث عملی

 • ایجاد ارتباط بین پژوهشگران حوزه کارآفرینی مدیریت و جهت­دهی به پژوهش­های این حوزه.
 • افزایش بهره‌وری نهادها و سازمانها (دولتی و خصوصی) با ارائه دانش‌های نوین و لازم
 • بررسی مطالعات کاربردی حوزه‌های کارآفرینی

مجله کارآفرینی از مقالات میان رشته ای با محورهای زیر نیز استقبال می نماید:

 • کارآفرینی و کلیه مباحث مرتبط به حوزه بازاریابی
 • کارآفرینی و کلیه مباحث مرتبط به حوزه فناوری های نوین
 • کارآفرینی و کلیه مباحث مرتبط به حوزه فنی و مهندسی
 • کارآفرینی و کلیه مباحث مرتبط به حوزه گردشگری و مهمان نوازی
 • کارآفرینی و کلیه مباحث مرتبط به حوزه صنایع
 • کارآفرینی و کلیه مباحث مرتبط به حوزه مدیریت آموزشی
 • کارآفرینی و کلیه مباحث مرتبط به حوزه مالی و حسابداری
 • کارآفرینی و کلیه مباحث مرتبط به حوزه مدیریت دانش
 • کارآفرینی و کلیه مباحث مرتبط به مدیریت دولتی
 • کارآفرینی و کلیه مطالعات کاربردی Case studies
 • کارآفرینی و کلیه مباحث مرتبط به علوم ارتباطات، مطالعات رسانه، مطالعات فرهنگی،
 • کارآفرینی و کلیه مباحث مرتبط به جامعه علوم اجتماعی و اقتصادی