اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حسین وظیفه دوست

مدیریت بازرگانی- بازاریابی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

enknsrbiau.ac.ir
0000-0001-7442-5595

h-index: 5  

سردبیر

دکتر افسانه زمانی مقدم

مدیریت آموزشی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات

jfmsrbiauyahoo.com
0000-0003-1307-7739

مدیر داخلی

دکتر احسانه نژادمحمدنامقی

مدیریت بازرگانی- بازاریابی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

enknsrbiau.ac.ir
0000-0001-7382-2273

h-index: 3  

اعضای هیات تحریریه

دکتر سیدمهدی الوانی

مدیریت دولتی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

enknsrbiau.ac.ir

دکتر سیدحمید خداداد حسینی

مدیریت بازاریابی استاد، دانشگاه تربیت مدرس

khodadadmodares.ac.ir

دکترمحمود متوسلی

اقتصاد استاد، دانشگاه تهران

motevasdlut.ac.ir

احمد عزمی

بازاریابی دانشگاه ملی مالزی

azmigmail.com

دکتر علی‌اکبر فرهنگی

مدیریت دولتی استاد، دانشگاه تهران

aafarhangiut.ac.ir

دکتر محمدحسین مدرسی

ژنتیک انسانی استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران

modaresitums.ac.ir

روح الله خدابنده لو

مدیریت دانشگاه سلطان قابوس

bandelusqu.edu.om

دکتر مرتضی موسی خانی

مدیریت منابع انسانی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

presqiau.ac.ir

دکترمهرداد نوابخش

جامعه‌شناسی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

m.navabakhshiauctb.ac.ir

خورخه رودریگز

دانشگاه اوسترال شیلی

jorgeceayahoo.com

دکتر عباس طلوعی اشلقی

مدیریت صنعتی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

toloiesrbiau.ac.ir

دکتر منیژه حقیقی نسب

بازاریابی بین الملل دانشیارگروه مدیریت، دانکشده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه الزهرا(س)

mhaghighinasabalzahra.ac.ir

دکتر میرزا حسن حسینی

مدیریت بازرگانی استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

mh_hoseinipnu.ac.ir

دکتر عبداله هندیانی

مدیریت استراتژیک دانشیار، دانشگاه علوم انتظامی امین

apuac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر رفیده عثمان

مالی، بانکداری، سرمایه گذاری، استراتژی های سرمایه گذاری بین المللی دانشکده مدیریت، دانشگاه یو تی ام، مالزی

rafidah.othmanutm.my