اخبار و اعلانات

احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE)

 این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید. 

مطالعه بیشتر

Journal of Entrepreneurship Knowledge

  The Journal of Entrepreneurship Knowledge informs that considering the fundamental changes in the structure and elements of the journal, it is ready to receive your articles in all fields of higher education. To get acquainted with the goals and vision, refer to the information section of the journal and how to organize and submit articles to the authors' guide.                                                Thanks Journal of Entrepreneurial Knowledge

مطالعه بیشتر